ALGEMENE VOORWAARDEN CONFERENCE COMPANY

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van Conference Company, met een derde, hierna te noemen opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Conference Company, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 1. Conference Company en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 2. Projectvoorstellen en offertes (calculatieplannen)

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Conference Company het recht dit aanbod binnen twee werkdagen, na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.

2.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken 2.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Conference Company daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Conference Company anders aangeeft.
kosten waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Conference Company niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 2. Levering van diensten

3.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Conference Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Conference Company worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Conference Company zijn verstrekt, heeft Conference Company het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.2. Indien door Conference Company of door Conference Company ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Conference Company de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Wijzigingen

4.1. Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat bepaalde omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren.

4.2. Zowel Conference Company als de opdrachtgever zijn verplicht mee te werken aan een wijziging van de overeenkomst indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht een wijziging of uitbreiding noodzakelijk is. De aan een wijziging of uitbreiding verbonden meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Voor een tussentijdse wijziging of aanvulling van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever is de schriftelijke toestemming van Conference Company noodzakelijk. Wanneer Conference Company met bedoelde aanvulling of wijziging instemt, zijn de daarmee samenhangende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Aansprakelijkheid

5.1. Alle werkzaamheden worden door Conference Company naar beste vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor Conference Company een inspanningsverplichting voort, geen resultaatverplichting.

5.2. Conference Company is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Conference Company is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Conference Company kenbaar behoorde te zijn.

5.3. Conference Company zal niet aansprakelijk zijn voor schade die de opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge van het gebruik en/of de uitvoering door opdrachtgever en/of derden van door Conference Company geleverde diensten. Opdrachtgever vrijwaart voorzover nodig Conference Company voor eventuele aanspraken van derden.

5.4. Opdrachtgever vrijwaart Conference Company voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5.5. Conference Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan tweemaal het opdrachtbedrag, voor hoever deze vooraf schriftelijk is vastgesteld.

5.6. In afwijking van hetgeen onder het vorige punt van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 1. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Conference Company in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. Vertrouwelijkheid, bescherming verleende diensten

6.1. Conference Company zorgt dat vertrouwelijk aan haar door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie niet ter kennis van derden komt. Conference Company behoudt zich het recht voor haar diensten aan andere opdrachtgevers aan te bieden voor zover dit in overeenstemming is met de door Conference Company in acht te nemen vertrouwelijkheid. De opdrachtgever heeft niet het recht zich op het standpunt te stellen dat Conference Company de diensten uitsluitend en exclusief aan haar kan verlenen.

6.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Conference Company gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Conference Company zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Conference Company niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

6.3. Conference Company behoudt het auteursrecht, samenhangend met de door haar geleverde diensten. Alle door Conference Company verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Conference Company worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

6.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd gebruik te maken van de output van de werkzaamheden van Conference Company zolang zij niet aan Conference Company heeft voldaan hetgeen zij terzake daarvan is verschuldigd.

6.5. Voor het geval dat Conference Company haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Conference Company of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Conference Company zicht bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 1. Van het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 2. Honorarium

7.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Conference Company, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3. Bij opdrachten met een looptijd van

meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

 1. Conference Company is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
 2. Betaling

8.1. De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Verrekening is niet toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 1. Wanneer de door Conference Company te leveren diensten betreffen het begeleiden van werkzaamheden en projecten die zich over een periode van meer dan twee maanden uitstrekken en daarvoor geen totaalprijs is afgesproken, zal per maand achteraf worden gefactureerd op basis van daadwerkelijk gewerkte uren x tarief.
 2. Verzuim en wanbetaling

9.1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtsweg in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de

wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

9.2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Conference Company op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.3. Conference Company heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Conference Company kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Conference Company kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.4. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van Eur. 50,00.

9.5. Indien Conference Company hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

9.7. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

10. Opzegging

10.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

10.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Conference Company recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Conference Company zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Conference Company, zal Conference Company in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 2. Tussentijdse ontbinding

11.1. Conference Company is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

• na het sluiten van de overeenkomst Conference Company ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2. Voorts is Conference company bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Conference Company op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Conference Company de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 1. Bij ontbinding van de overeenkomst is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voor Conference Company voortvloeit, een en ander als omschreven in artikel
 2. Overmacht

9.3.

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

12.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Conference Company geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Conference Company niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Conference Company worden daaronder begrepen.

12.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee manden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 1. Voorzover Conference Company ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Toepasselijk recht en geldigheid

13.1. De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Conference Company het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13.3. Op de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag

13.5. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Den Haag, april 2009